doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.


Šárka Portešová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě MU v Brně. Během studia absolvovala roční stáž v Kanadě. Po studiu byla přijata k internímu doktorandskému studiu vývojové psychologie, kde se zapojila do výzkumné spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež v americkém Baltimoru, a vypracovala mezikulturní studii o perfekcionismu rozumově nadaných dospívajících. Problematice perfekcionismu nadaných dětí a dospívajících se cíleně věnovala v disertační práci. V roce 2010 obhájila habilitační práci s názvem „Rozumově nadaní žáci s dyslexií – Diagnostika, identifikace a významné psychologické  souvislosti“. Problematice dvojí výjimečnosti, tedy souběhu nadání a handicapu se věnuje intenzivně i v současnosti. Je autorkou dvou monografií a řady časopiseckých studií. Zajímá se i o problematiku časného čtenářství nadaných předškoláků a o vývoj  metakognitivních strategií u nadaných žáků. V současné době pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na katedře Psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, kde vyučuje kurzy Pedagogické a školní psychologie a Psychologie výchovy a vzdělávání.